priebeh našej spolupráce

1./ Pri prvom stretnutí
Termín, čas a miesto prvého stretnutia si dohodneme telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailu. Pri prvom stretnutí sa budeme s Vami rozprávať o Vašom stavebnom zámere. Bude nás zaujímať účel a rozsah stavby, Vaše potreby, ktoré má stavba splniť a prípadné špecifiká prevádzky, či netradičné požiadavky. Je dobré, ak na prvé stretnutie prinesiete kópiu katastrálnej mapy so zobrazenou parcelou, na ktorej chcete stavať, prípadne aj územnoplánovaciu informáciu. Na záver sa dohodneme o ďalšom postupe a na spôsobe zabezpečenia ďalších podkladov, ak sú potrebné (napr. zamerania, prieskumy).
Ak máte stavebný zámer, ale ešte nemáte vybratý stavebný pozemok, môžeme sa dohodnúť, že Vám poradíme pri jeho výbere.

2./ Ako prebieha samotné navrhovanie a projektové práce

Na začiatku vykonáme obhliadku pozemku, v prípade rekonštrukcie obhliadku a zameranie budovy, ktorá sa má rekonštruovať. Je dôležité, aby sme sa pred začiatkom projektových prác dôkladne oboznámili s prostredím a podmienkami, v ktorých sa má Váš stavebný zámer realizovať.

Potom pristupujeme k vypracovaniu architektonického návrhu – štúdie. Návrhová fáza je z hľadiska dosiahnutia vášho cieľa najdôležitejšou časťou projektovej prípravy stavby. V nej sa rozhoduje nielen o vzhľade budovy, ale aj o jej fungovaní, o stavebnej a prevádzkovej efektivite. Dobrá štúdia by mala vyriešiť hmotové, priestorové a prevádzkové vzťahy budovy k okoliu, ako aj objemovo – priestorové a prevádzkové vzťahy vo vnútri budovy. Mala by kvalitne vyriešiť urbanistické začlenenie budovy do prostredia, v ktorom sa bude nachádzať, ako aj celkový architektonický výraz a základnú stavebno – technickú koncepciu. Jednoducho povedané, štúdia slúži investorovi na to, aby si overil, akú veľkú budovu potrebuje, či je táto veľkosť únosná z hľadiska veľkosti pozemku a efektívna z hľadiska orientačných investičných nákladov.

Po schválení štúdie investorom návrh dopracovávame do podoby projektu na územné konanie. Dopracujú sa technické riešenia vo vzťahu k územiu, najmä napojenie na verejné dopravné, a rozvodné siete, vypočítajú sa potreby (množstvá) energií, vyhodnotí sa vplyv stavby, jej realizácie aj budúcej prevádzky na životné prostredie a zdravie. Projekt na územné konanie je podkladom pre stavebný úrad, na základe ktorého posúdi, či je plánovaná stavba v súlade s platným územným plánom, s ostatnou platnou legislatívou a s verejným záujmom. Preto musí projekt na územné konanie preukázať, že stavbu bude možné (a stanoviť za akých podmienok ju bude možné) užívať v súlade s účelom, na ktorý je určená, ako aj to, že stavba nebude mať negatívny vplyv či už na životné prostredie, alebo na zdravie ľudí (a stanoviť, aké podmienky je na to nutné dodržať). Odkaz na: Obsah PD na ÚK

Keď stavebný úrad vydá kladné rozhodnutie o umiestnení stavby, môžeme pristúpiť k prácam na projekte na stavebné konanie. V ňom zapracujeme podmienky územného rozhodnutia a spodrobníme výkresovú mierku stavebnej časti tak, aby boli dostatočne jasné všetky stavebné konštrukcie. Vypracujú sa projekty všetkých potrebných profesií vrátane statického posudku. V tejto fáze je o.i. dôležitá koordinácia projektantov profesií, aby sa predišlo nežiadúcim kolíziám a s tým súvisiacim neskorším zvyšovaním stavebných nákladov. Projekt na stavebné konanie je podkladom pre stavebný úrad, na základe ktorého posúdi, či je plánovaná stavba v súlade s rozhodnutím o umiestnení stavby, so stavebným zákonom, doplňujúcimi vyhláškami a platnými stavebno – technickými normami. Súlad s týmito posudzovanými parametrami musí projekt na stavebné konanie preukázať a výsledkom je vydanie rozhodnutia o povolení stavby. Odkaz na: Obsah PD na SK

Poslednou fázou projektovania je projekt na realizáciu stavby. V ňom ešte viac spodrobníme výkresovú časť. Vypracujeme skladby jednotlivých konštrukcií, dôležité stavebné detaily, kompletné statické výkresy, urobíme výkazy (množstvá) materiálov a stavebných výrobkov, vypracujeme podrobný rozpočet stavby. Projektová príprava je dokončená a investor môže pristúpiť k výberu dodávateľa. Keďže máme skúsenosti z vykonávania stavebného dozoru, poznáme úskalia a riziká výstavby z pohľadu zástupcu investora, a teda dokážeme predvídať mnohé nepríjemné situácie vznikajúce vo vzťahu medzi investorom a dodávateľom stavby – sme schopní aj v tejto fáze poskytnúť investorovi odbornú pomoc v potrebnom rozsahu, či už participáciou na výberovom konaní (poskytovanie upresnení a podkladov, vyhodnocovanie ponúk), alebo pri uzatváraní zmlúv. Odkaz na: Obsah PD na RS

 

3./ Projekt rodinného domu
Pri projektovaní rodinného domu niekedy stavebný úrad môže zlúčiť územné a stavebné konanie (ide o vynechanie jedného administratívneho kroku). V takomto prípade je možné vynechať samostatný stupeň projektovej dokumentácie na územné konanie a vypracovávame priamo dokumentáciu na stavebné konanie (rozšírenú o informácie, ktoré by inak obsahoval projekt na územné konanie) a potom dokumentáciu na realizáciu stavby.
Klienti sa často zaujímajú, či nie je možné vynechať aj architektonický návrh – štúdiu. Splnenie takejto požiadavky by bolo jednoznačne v neprospech klienta, pretože, ako sme už uviedli v sekcii o priebehu projektových prác, dobrá štúdia = dobre postavená koncepcia stavebného zámeru. Kvalitná koncepcia je akousi „chrbtovou kosťou“ Vášho budúceho domu, preto ju nemožno vynechať. Môžeme Vám však vyjsť v ústrety tým, že ju zlúčime s projektom na stavebné konanie. V takom prípade Vám ju predložíme na odsúhlasenie ako prezentáciu na spoločnom stretnutí a po Vašom schválení ju dopracujeme do podoby projektu na stavebné konanie. viac o vybavení stavebného povolenia XXX

4./ Projekt pasívneho domu
Vypracovanie projektu pasívneho domu je preto oproti bežným stavbám náročnejšie a na projektanta kladie vyššie nároky z hľadiska odbornosti aj časovej dotácie. V našom ateliéri máme odborné znalosti získané rozširujúcim štúdiom zastrešeným Inštitútom pre energeticky pasívne domy (iepd) a preto sme schopní tieto zvýšené nároky splniť. Optimalizáciu parametrov Vášho pasívneho domu (prípadne nízkoenergetického domu) zabezpečíme a preukážeme už v štádiu projektu prostredníctvom výpočtového programu PHPP (výpočtový a návrhový softvér – vyvinul Passivhaus Institut v Darmstadte).
Aby bolo možné pasívny štandard v praxi dosiahnuť, samotný kvalitný projekt nestačí. Dôležitá je aj kvalitná realizácia s dôrazom na detaily. Tú je možné zabezpečiť jedine dodržaním všetkých podmienok stanovených projektovou dokumentáciou, na čo by mal dohliadnuť stavebný dozor, ktorý je v oblasti PD odborne zdatný. V našom ateliéri Vám radi poskytneme aj túto službu.

5./ Realizácia stavby
Základným odborným výkonom, ktorý poskytujeme počas realizácie stavby, je autorský dozor (príp. stavebný dozor). Ten spočíva v kontrole dodávateľa, či vykonáva práce v súlade s projektovou dokumentáciou a v poskytovaní konzultácií dodávateľovi stavby pre potreby vypracovania výrobnej dokumentácie. Niektorí dodávatelia majú snahu presvedčiť investora, že v prípade, ak je na stavbe zabezpečená funkcia stavbyvedúceho, nie je potrebný dozor projektanta. Toto tvrdenie je zavádzajúce, pretože ide o výkon dvoch rozdielnych činností. Stavbyvedúci je predstaviteľom dodávateľskej firmy, ktorej hlavným záujmom je čo najvyšší zisk. Stavbyvedúci teda riadi priebeh výstavby, pričom je povinný dbať na dodržiavanie projektu, avšak snaha znižovať náklady dodávateľa s cieľom zvyšovania jeho zisku môže byť v neprospech samotnej stavby, jej celkovej koncepcie a tým aj v neprospech investora. Preto je vhodné, ak investora na stavbe zastupuje nezávislá osoba, ktorá kontroluje dodávateľské práce a dodržiavanie projektovej dokumentácie. Je nutné, aby táto osoba dôkladne poznala celú projektovú dokumentáciu, chápala súvislosti jednotlivých jej častí a navrhnutých riešení a dokázala domyslieť i zhodnotiť prípadné požiadavky na zmeny, či práce na viac. A tu je na mieste otázka: Kto pozná projekt vašej stavby lepšie, než hlavný projektant, ktorý ho vytvoril, ktorý ho dotiahol od konceptu až k realizácii a ktorý skoordinoval projektantov jeho dielčích častí?

Vybavenie stavebného povolenia
Na vybavenie stavebného povolenia je potrebné stavebnému úradu predložiť:
– vyplnenú žiadosť o vydanie rozhodnutia o povolení stavby (stavebného povolenia)
– projektovú dokumentáciu v predpísanom rozsahu vypracovanú a potvrdenú oprávnenými osobami (autorizovaným architektom, a autorizovanými stavebnými inžiniermi, príp. inými oprávnenými osobami)
– doklad o vzťahu k pozemku, na ktorom má byť stavba realizovaná
– v prípade rekonštrukcie aj doklad o vzťahu k rekonštruovanej budove
– vyjadrenia všetkých dotknutých inštitúcií
– v prípade, ak sa investor necháva pri vybavovaní stavebného povolenia zastupovať, aj doklad o splnomocnení zastupujúcej osoby