nízkoenergetické domy

Nízkoenergetické domy sú naša špecializácia

Ako jedni z mála na Slovensku dokážeme odborne zastrešiť projekt a výstavbu pasívneho domu spĺňajúceho náročné energetické, tepelno – izolačné a hygienické parametre.

Energeticky pasívny dom (EPD) a nízkoenergetický dom (NED) je modernou formou bývania, ktorá odráža rozhľadenosť a progresívne myslenie majiteľov, ich ekonomické myslenie, ekologické cítenie a životnú filozofiu, ktorá stavia do popredia rozumné využívanie, nie ľahkovážne zneužívanie darov, ktoré máme k dispozícii.

Energeticky pasívny dom je taký, ktorý má urbanistické a architektonicko – stavebné riešenie, ako aj konštrukcie a technológie navrhnuté tak, že umožňujú efektívne využitie pasívnych zdrojov tepelnej energie, takže v zime má veľmi nízku potrebu tepla na vykurovanie a v lete veľmi nízku potrebu energie na chladenie. Vďaka aktívnemu i pasívnemu využitiu obnoviteľných zdrojov energie, kvalitnému tepelnému obalu, dôsledne navrhnutému vzduchotesnému obalu, odstráneniu tepelných mostov, riadenému vetraniu so spätným využitím tepla, optimálne zvolenému vykurovaciemu systému a systému prípravy teplej vody takýto dom svojim majiteľom ponúka hospodárnu prevádzku a vysoký komfort bývania s kvalitným vnútorným ovzduším (čerstvý vzduch bez prievanu a pocitu chladu z prúdenia vzduchu, nízka prašnosť, prostredie  bez alergénov a vzniku pliesní). Je určený ľuďom, ktorí uprednostňujú zdravé bývanie a nízke náklady na prevádzku spojené so šetrením životného prostredia, oproti vyššej vstupnej investícii.

V súčasnosti sa už stavajú v pasívnom štandarde okrem rodinných domov aj administratívne budovy, školy, škôlky, stavby na turistický ruch a iné.

Podľa smernice Európskej únie o energetickej hospodárnosti budov (smernica 2010/31/EU) musia všetky členské štáty zabezpečiť, aby od roku 2020 všetky novostavby a všetky existujúce stavby, na ktorých sa vykonáva významná obnova, mali takmer nulovú spotrebu energie. Hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy má vychádzať nielen z vykurovacieho obdobia roka, ale má zahŕňať celoročnú energetickú hospodárnosť. Má zohľadňovať využívanie obnoviteľných zdrojov energie a sledovať kvalitu vnútorného vzduchu a prirodzeného osvetlenia budov.

Verejnosť (žiaľ, ešte často aj tzv. „odborná“) zjednodušuje návrh pasívneho domu na „dobré zateplenie“. Energeticky pasívny dom však musí spĺňať oveľa viac požiadaviek. Musí mať urbanistické aj architektonicko – stavebné riešenie vhodné pre pasívne domy, jeho stavebné konštrukcie musia byť navrhnuté v súlade s hodnotiacimi kritériami určujúcimi vnútorné prostredie pasívnych domov. Ide o dosiahnutie náročných energetických, tepelno – izolačných a  hygienických parametrov, splnenie kritérií na max. vzduchovú priepustnosť, optimálnu výmenu vzduchu a tepelnú pohodu.

Vypracovanie projektu pasívneho domu je preto oproti bežným stavbám náročnejšie a na projektanta kladie vyššie nároky z hľadiska odbornosti aj časovej dotácie. V našom ateliéri máme odborné znalosti získané rozširujúcim štúdiom zastrešeným Inštitútom pre energeticky pasívne domy (iepd) a preto sme ako jedni z mála na Slovensku schopní tieto zvýšené nároky splniť. Optimalizáciu parametrov Vášho pasívneho domu (prípadne nízkoenergetického domu) zabezpečíme a preukážeme už v štádiu projektu prostredníctvom výpočtového programu PHPP (výpočtový a návrhový softvér - vyvinul Passivhaus Institut v Darmstadte).

Aby bolo možné pasívny štandard v praxi dosiahnuť, samotný kvalitný projekt nestačí. Dôležitá je aj kvalitná realizácia s dôrazom na detaily. Tú je možné zabezpečiť jedine dodržaním všetkých podmienok stanovených projektovou dokumentáciou, na čo by mal dohliadnuť stavebný dozor, ktorý je v oblasti PD odborne zdatný. V našom ateliéri Vám radi poskytneme aj túto službu.